APSTIPRINĀTS

BSA Senāta sēdē 29.08.2006.g.

Protokols Nr. 58

 
 

 

 


PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS

 

Izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likuma 55. panta 1.daļu un 58.pantu.

 

1.      Vispārīgie noteikumi

Šis nolikums nosaka pārbaudījumu veidus, studentu un mācībspēku tiesības un pienākumus, kārtojot un pieņemot pārbaudījumus, kā arī kārtību, kādā kārtojami un pieņemami pārbaudījumi. Pārbaudījums ir studentu zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana, kas noteikti studiju kursa programmā. Pārbaudījumus iedala kārtējos un noslēguma pārbaudījumos.

2.      Pārbaudījumu veidi.

2.1.   Studiju kursa noslēguma pārbaudījumu veidi:

2.1.1.      ieskaite;

Ieskaite ir pārbaudījums, kurā vērtējums ir "ieskaitīts" vai "neieskaitīts". Ieskaiti pieņem studiju kursa mācībspēks.

2.1.2.      eksāmens;

Eksāmens ir pārbaudījums, kurā studenta zināšanas, prasmes un iemaņas vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Eksāmens ir nokārtots, ja students iegūst atzīmi, kas nav zemāka par 4 (četrām) ballēm. Eksāmenu pieņem studiju kursa mācībspēks vai cits studiju programmas norīkots mācībspēks.

2.1.3.      Kvalifikācijas eksāmens;

Kvalifikācijas eksāmens ir studentu zināšanu, prasmju un iemaņu gala pārbaudījums pēc pirmā līmeņa programmas apgūšanas. Kvalifikācijas eksāmenā studenta zināšanas, prasmes un iemaņas vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēma. Kvalifikācijas eksāmenu pieņem ar direktora rīkojumu apstiprināta Kvalifikācijas eksāmena komisija. Komisija lemj par attiecīgas kvalifikācijas piešķiršanu studentam. Kvalifikācijas eksāmens nav obligāta studiju programmas sastāvdaļa.

2.1.4.      Prakses atskaites aizstāvēšana;

Praksi pabeidzot, studenti iesniedz vadītājam noteiktām prasībām atbilstošu atskaiti par praksi, dienasgrāmatu un anketu - atsauksmi. Novērtējums par praksi pēc tās aizstāvēšanas tiek dots atbilstoši studiju programmas izstrādātajiem noteikumiem.

2.1.5.      Kursa darba aizstāvēšana;

Kursa darba aizstāvēšanai programmas direktors ar savu rīkojumu apstiprina komisiju. Par katru kursa darbu tā vadītājs sagatavo recenziju, novērtējot darba tēmas aktualitāti, darba struktūru, darba satura atbilstību izvirzītajam mērķim un uzdevumiem, darba noformēšanas kvalitāti, darba raksturu: vai tas ir radošs vai aprakstošs, darbā izmantoto teorētisko atziņu pietiekamību, secinājumu un priekšlikumu pamatotību, konstatējot, vai izvirzītais mērķis ir sasniegts. Aizstāvot kursa darbu, principiālā shēma ir šāda: studentam jāpamato tēmas aktualitāte, jādefinē darba mērķis un uzdevumi, jāinformē, kādi pētījumi ir veikti un kādi ir pētījuma rezultējošie secinājumi un autora priekšlikumi.

2.1.6.      Kvalifikācijas darba aizstāvēšana;

Darba aizstāvēšanai programmas direktors ar savu rīkojumu apstiprina komisiju.

 

2.1.7.      Diplomdarba priekšaizstāvēšana;

Diplomdarba priekšaizstāvēšanai programmas direktors ar savu rīkojumu apstiprina komisiju. Aizstāvot darbu, komisija diplomandam sniedz norādījumus par darba un uzstāšanas uzlabošanas iespējām.

2.1.8.      Diplomdarba aizstāvēšana;

Šo pārbaudījumu kārtību reglamentē diplomdarbu nolikums un nolikums par kvalifikācijas piešķiršanu.

2.2.   Kārtējo pārbaudījumu veidi:

2.2.1.      kontroldarbi,

2.2.2.      studiju darbi.

2.3.   Pārbaudījuma vietu un laiku nosaka ar Studiju daļas vadītāja apstiprinātu pārbaudījumu grafiku.

2.4.   Studenti, kuri noradītajā laikā nenokārto pārbaudījumu vai nav ieguvuši sekmīgu atzīmi pēc kopvērtējuma punktiem, piesakās uz atkārtotu pārbaudījumu, aizpildot pieteikumu, samaksājot noteikto maksu un vienojoties ar mācībspēku par atkārtota pārbaudījuma laiku.

3.      Pārbaudījumu formas

3.1.   Noslēguma pārbaudījuma formas:

3.1.1.      mutisks pārbaudījums,

3.1.2.      rakstisks pārbaudījums,

3.1.3.      pārbaudījums ar praktiski veicamu uzdevumu,

3.1.4.      jaukts pārbaudījums.

3.2.   Kursu ietvaros ir paredzētas kārtējās pārbaudījuma formas:

3.2.1.      kontroldarbs,

3.2.2.      patstāvīgais studiju darbs.

3.3.   Pārbaudījumu veids tiek noteikts studiju programma. Pārbaudījuma formu nosaka atbilstošā programmā.

4.      Studenta tiesības un pienākumi

4.1.   Studenta tiesības:

4.1.1.      Pirms pārbaudījuma noteiktā laika saņemt bezmaksas mācībspēka konsultāciju.

4.1.2.      Izmantot pārbaudījuma kursa programmu un citus mācībspēka noteiktos palīglīdzekļus.

4.1.3.      Ne vēlāk ka piecu darba dienu laika pēc mutiska pārbaudījuma vai rezultātu paziņošanas rakstiskā pārbaudījuma apstrīdēt mācībspēka vērtējumu.

4.1.4.      Ne vairāk kā vienu reizi kārtot pārbaudījumu bez komisijas maksas, lai saņemtu pietiekamu pozitīvu vērtējumu. Atkārtotā pārbaudījuma laiku nosaka studiju programma.

4.1.5.      Rakstiski lūgt direktoru pārcelt pārbaudījumu uz vēlāku laiku, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespēja pārbaudījumu kārtot noteiktā laikā.

4.1.6.      Rakstiski lūgt direktoru atļaut atkārtoti noklausīties studiju kursu, ja divas reizes saņemts nesekmīgs vērtējums.

4.2.   Studenta pienākumi:

4.2.1.      Ierasties uz pārbaudījumu norādītajā laikā un uzrādīt studenta apliecību (ISIC).

4.2.2.      Atkārtota pārbaudījuma kārtošanai ne vēlāk ka dienu iepriekš pieteikt un studiju daļā saņemt rakstisku atļauju – norīkojumu (eksaminācijas veidlapu).

 

 

4.2.3.      Ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš vienoties ar mācībspēku par atkārtotā pārbaudījuma laiku.

4.2.4.      Iemaksāt bankā noteikto maksu par atkārtotu pārbaudījumu, atkārtotu kursa noklausīšanos vai cita veida studiju pakalpojumu saskaņā ar apstiprinātu cenrādi.

5.      Mācībspēka pienākumi un tiesības noslēguma pārbaudījumā

5.1.   Mācībspēka tiesības:

5.1.1.      Neatļaut kārtot pārbaudījumu studentam, kurš nav izpildījis visus kontroldarbus un patstāvīgos darbus.

5.1.2.      Uzdot studentam papildu jautājumus par visu studiju kursu, lai noteiktu vērtējumu.

5.1.3.      Izlikt negatīvu vērtējumu (1 balli) vai "neieskaitīts", ja students izmantojis neatļautus palīgmateriālus vai līdzekļus.

5.1.4.      Uzskatīt pārbaudījuma novērtējumu par nesekmīgu, ja tiek konstatēts plaģiāts.

5.1.5.      Noteikt studentam individuālā pārbaudījuma laiku.

5.2.   Mācībspēka pienākumi:

5.2.1.      Nodarbības laikā paziņot par prasībām, kas studentam jāievēro, lai studiju kursā saņemtu pozitīvu vērtējumu.

5.2.2.      Pirms pārbaudījuma saņemt studiju daļā pārbaudījuma lapu vai no studenta atļauju - norīkojumu, lai varētu ierakstīt pārbaudījuma vērtējumu.

5.2.3.      Ne vēlāk kā piektajā darba dienā pēc mutiskā vai  pēc rakstiskā pārbaudījuma iesniegt pārbaudījuma lapu vai atļauju studiju daļā.

5.2.4.      Ierakstīt studiju daļā un pārbaudījuma lapā studenta zināšanu, prasmju un iemaņu vērtējumu neatkarīgi no tā, vai students ieradies uz pārbaudījumu, vai arī nav to kārtojis.

5.2.5.      Ierakstīt "nav pielaists" pārbaudījuma lapā, ja students nav izpildījis obligātos kontroldarbus, pastāvīgos darbus vai referātus.

 

Nolikums stājās spēkā ar BSA Senāta apstiprināšanas dienu.