NOLIKUMS

par kvalifikācijas piešķiršanu

 

1.      Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā (BSA) kvalifikāciju piešķir valsts pārbaudījuma komisija, ko apstiprina ar rektora rīkojumu. Kvalifikāciju piešķir studējošiem, kuri izpildījuši pilnu augstākās profesionālās izglītības programmu, aizstāvējuši diplomdarbu vai kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas piešķiršanu specialitātē apliecina noteikta parauga diploma izsniegšana.

2.      Diplomdarbu (vai kvalifikācijas darbu) aizstāv studenti, kuri apguvuši atbilstošai kvalifikācijai izvēlēto programmu, sekmīgi nokārtojuši visus nepieciešamos pārbaudījumus un ieguvuši likumā paredzētos kredītpunktus.

3.      Diplomdarbu (vai kvalifikācijas darbu) aizstāvēšanai tiek izveidota Valsts pārbaudījuma komisija (turpmāk Komisija), kuras sastāvā tiek iekļauti  augstskolas docētāji un Latvijas Republikas tautsaimniecības nozaru vadošie speciālisti. Komisijas sastāvu apstiprina ar rektora rīkojumu. Komisijas darbības laiks tiek apstiprināts ne vēlāk kā mēnesi pirms tās darbības sākuma.

4.      Valsts pārbaudījumu vada Komisijas priekšsēdētājs vai cits Komisijas loceklis. Katrai specialitātei atbilstoša studiju programma nosaka kvalifikācijas eksāmena kārtošanas ilgumu. Rakstiskos kvalifikācijas eksāmena darbus un melnrakstus komisijas locekļi pārbauda divu nedēļu laikā un vērtējumu, ja nepieciešams, pamato. Kvalifikācijas darbi kopā ar melnrakstiem un protokolu tiek nodoti studiju programmas direktoram, kas tos arhivē. Kvalifikācijas eksāmena protokolu nodod mācību daļai.

5.      Ja students kvalifikācijas pārbaudījuma laikā izmanto neatļautus materiālus vai līdzekļus, viņš tiek atstādināts no pārbaudījuma. Komisijas locekļi sastāda atbilstošu protokolu par neatļautu materiālu vai līdzekļu izmantošanu un students tiek atskaitīts no augstskolas.

6.      Diplomdarba tēmu students izvēlas līdz noslēdzošā mācību gada l. decembrim. Tēmu un diplomdarba vadītāju apstiprina studiju programmas padome, ko apstiprina un saskaņo studiju programmas direktors ar savu parakstu.

7.      Diplomdarbu jāiesniedz recenzēšanai pilnīgi noformētu, ar diplomdarba vadītāja atsauksmi un secinājumu par diplomdarba pielaišanu aizstāvēšanai, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms aizstāvēšanas. Pēc recenzēšanas darba autoram ir tiesības iepazīties ar recenziju. Diplomdarba recenzija iesniedzama rakstveidā.

8.      Lēmumu par diplomdarba virzīšanu aizstāvēšanai pieņem studiju programmas direktors.

9.      Diplomdarbu aizstāvēšana notiek atklātās Komisijas sēdēs, piedaloties tās priekšsēdētājam un vismaz pusei tās locekļu (priekšsēdētāja uzdevumā komisijas darbu var vadīt tā vietnieks). Diplomdarba aizstāvēšanas procesā diplomands sniedz komisijai ziņojumu par darba saturu, atbild uz komisijas locekļu jautājumiem un recenzenta piezīmēm.

10.  Diplomdarbu aizstāvēšanas rezultātus novērtē ar atzīmēm ”izcili” –10, “teicami” - 9,“ ļoti labi” – 8, “labi” - 7, “gandrīz labi” – 6, “viduvēji” – 5 un komisija pieņem lēmumu par attiecīgās kvalifikācijas piešķiršanu un diploma izsniegšanu. Lēmumu par atzīmi, kvalifikācijas piešķiršanu un diploma izsniegšanu pieņem Komisija slēgtā sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķiroša ir priekšsēdētāja balss. Katra studējošā diplomdarba aizstāvēšana tiek protokolēta atsevišķi. Diplomdarbu aizstāvēšanas rezultātus paziņo aizstāvēšanas dienā pēc Komisijas protokola noformēšanas.

11.  Diplomdarbs, vadītāja atsauksme un recenzija tiek glabāti BSA arhīvā. Valsts pārbaudījuma (vai kvalifikācijas) komisijas sēdes protokols tiek glabāts mācību daļā vai arhīvā.

12.  Personas, kuras diplomdarbu aizstāvēšanas rezultātā saņēma neapmierinošu novērtējumu tiek atskaitītas no akadēmijas. Atkārtota aizstāvēšana vienas sesijas laikā nav pieļaujama. Studējošam ir tiesības iesniegt papildinātu vai pārstrādātu diplomdarbu atkārtotai aizstāvēšanai nākamo divu gadu laikā, bet ne ātrāk kā pēc pieciem mēnešiem.

13.  Apelāciju par diplomdarba (vai kvalifikācijas darba) aizstāvēšanas rezultātiem var iesniegt Komisijai rakstiski ne vēlāk kā trīs darba dienu laika pēc rezultāta paziņošanas.

14.  Nolikumu par kvalifikācijas piešķiršanu apstiprina un izmaina BSA Senāts.

15.  Nolikums stājās spēkā ar BSA Senāta apstiprināšanas dienu.