NOLIKUMS

PAR EKSĀMENU UN IESKAIŠU KĀRTOŠANU BSA

Izstrādāts saskaņā ar Augstskolu likuma 55. panta 1.daļas 2.apakšpunktu.

 

 

1.      Baltijas Starptautiskā Akadēmija (BSA) piedāvā studējošajiem 1. un 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas, kā arī studijas maģistrantūrā.

2.      Studiju apjomu nosaka kredītpunktu skaits. Kredītpunkts – mācību nodarbību uzskaites vienība kas atbilst studējošā darba apjomam 40 akadēmiskās stundas (viena mācību nedēļa), no tām līdz 50% sastāda kontaktstundas. Nepilna laika (neklātienes nodaļas) studējošajiem katrā priekšmetā kontaktstundu skaits nedrīkst būt zemāks par: 12 – A bloka priekšmetos, 8 – B bloka priekšmetos, 4 - C bloka priekšmetos. Kontaktstunda – viena akadēmiskā stunda. Akadēmiskā stunda ir 45 minūšu lielumā.

3.      Kredītpunkti tiek uzskaitīti par katru apgūtu priekšmetu, to skaitā arī par praksi, ja vērtējums pārbaudījumā ir pozitīvs.

4.      Studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi:

4.1.   vērtējuma obligātums – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas satura apguvi;

4.2.   pārbaudes veidu dažādība – nepieciešams apguves vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus, to skaitā referāts, kontroldarbs, kursa darbs, ieskaite, eksāmens. Pārbaudes veids noteikts katra mācību priekšmeta programmā.

4.3.   vērtējuma atbilstība – pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja apliecināt savas apgūtās zināšanas un lietošanas prasmi.

5.      Studiju rezultātus vērtē 10 baļļu skalā:

5.1.   ļoti augsts līmenis: 10 – “izcili”, 9 – “teicami”;

5.2.   augsts apguves līmenis: 8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”;

5.3.   vidējs apguves līmenis: 6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”;

5.4.   zems apguves līmenis (negatīvs vērtējums): 3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”.

6.      Zemākais pozitīvais vērtējums diplomdarba aizstāvēšanai, kvalifikācijas un maģistra darbam –  4 “gandrīz viduvēji”.

7.      Eksāmenu sesijā pieņemto eksāmenu un ieskaišu skaits, tiek noteikts Mācību plānos pēc programmas un tiek paziņots studentiem pirms mācību semestra sākuma.

8.      Eksāmeni un ieskaites, parasti, tiek kārtotas eksāmenu sesijas laikā, kuras termiņi tiek noteikti semestra beigās vai moduļa variantā. Ieskaites atsevišķās disciplīnās, kuras beidzas semestra vidū, var tikt pieņemtas pirms eksāmenu sesijas sākuma.

9.      Eksāmenu un ieskaišu saraksts tiek sastādīts ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms eksāmenu sesijas sākuma.

10.  Students tiek pielaists pie konkrētās disciplīnas ieskaites vai eksāmena kārtošanas, ja viņam ir izpildīti un iesniegti visa veida pārskata darbi, kas paredzēti disciplīnas mācību programmā.

11.  Netiek pielaisti pie eksāmenu un ieskaišu kārtošanas tie studenti, kuri nav izpildījuši pārskata darbus, kas paredzēti mācību programmā, kā arī, studentus, kuri nav izpildījuši finansiālās saistības pret akadēmiju saskaņā ar studiju līgumu.

12.  Ieskaites un eksāmenu kārtošanai studentam tiek piedāvāti trīs mēģinājumi :

12.1.     ieskaites vai eksāmena kārtošana laikā, noteiktā sesijas sarakstā;

12.2.     pirmā pārlikšana (sesijas laikā) – noteiktos programmas pārkārtošanas

           laikos (bez papildus samaksas).

12.3.     otrā pārlikšana – ieskaite vai eksāmens tiek kārtots komisijai (par maksu), kura sastāv ne mazāk kā no diviem cilvēkiem, programmas direktora noteiktos laikos. Studenti, kuri nav nokārtojuši ieskaiti vai eksāmenu komisijai, tiek atskaitīti no akadēmijas par akadēmisko nesekmību.

13.  Studenti, kuri ieskaiti vai eksāmenu nav nokārtojuši eksāmenu sesijas sarakstā noteiktajā laikā bez attaisnojoša iemesla, turpmāk tiek pielaisti pie eksāmena vai ieskaites kārtošanas par papildus samaksu un tikai pēc studiju daļas nosūtījuma.

14.  Apmaksas summa par eksāmena vai ieskaites pārlikšanu vai papildus kārtošanu tiek noteikta saskaņā ar BSA Senāta apstiprināto maksas pakalpojumu uzskaitījumus.

15.  Studenti, kuri ir pārcelti uz nākamo semestri ar nosacījumu par parādu likvidāciju 1,5 mēneša laikā tiek pielaisti pie eksāmenu un ieskaišu kārtošanas par papildus samaksu un ar studiju daļas nosūtījumu. Studenti, kuri ir pārcelti uz nākošo semestri ar nosacījumu un nav likvidējuši parādus līdz noteiktā perioda beigām pie sesijas kārtošanas netiek pielaisti.

16.  Studējoši, kuri pēc sesijas rezultātiem ir atstāti atkārtotai apmācībai, tiek pielaisti eksāmenu un ieskaišu kārtošanai pēc 50% attiecīgā kursa apmācības apmaksas.

17.  Nolikums darbojas visās BSA filiālēs.

18.  Nolikums stājās spēkā ar BSA Senātā apstiprināšanas dienu.