APSTIPRINĀTS

2006.gada19.decembra

BSA Sēdē (protokols Nr.63)

 

 

 

 

 
 

 

 


IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

STUDĒJOŠAJIEM

 

                                                                                                            Izstrādāti  saskaņā ar BSA Satversmes 24.3.p

  1. Vispārīgie noteikumi

       Šie noteikumi (turpmāk - IKN) nosaka Baltijas Starptautiskās Akadēmijas ( turpmāk – BSA) studējošo, pienākumus, tiesības, atbildību piemērošanas kārtību, uzturoties BSA ēkās un teritorijā un izmantojot BSA materiālo un mācību bāzi.

 

2. Tiesības

2.1. Izmantot BSA materiālo bāzi, inventāru, mācību līdzekļus, studentu viesnīcu un autostāvvietu tiem paredzētājiem mērķiem.

 

2.2. Saņemt informāciju par BSA mācību procesu, iekšējo kārtību, sabiedriskajiem pasākumiem

 

2.3. Domstarpību un konfliktu gadījumos vērsties ar pretenzijām un sūdzībām sekojošā kartība:

2.3.1. Jautājums sākotnēji tiek risināts pie konkrētas struktūrvienības darbinieka, apsardzes darbinieka

2.3.2. Ja jautājums nav atrisināts  2.3.1. punkta minētajā kārtība, tad ieinteresētajai personai ir tiesības vērsties pie konkrētās struktūrvienības vadītāja.

2.3.3. Ja jautājums struktūrvienību vadītāju līmenī nav atrisināts vai netiek izskatīts, tad jautājuma risināšana iespējama pie  BSA Valdes priekšsēdētāja.

 

2.4. Rakstiski lūgt pārskatīt BSA  rektoram atbildīgo amatpersonu lēmumus, kuriem persona nepiekrīt.

 

2.5. Informēt BSA amatpersonas vai citus darbiniekus par novērotajiem saimnieciskas dabas defektiem, nepilnībām, šo noteikumu pārkāpumiem BSA ēkās un teritorija

 

3. Pienākumi

3.1. Ievērot valstī pastāvošās tiesību normas, studiju līguma līgumsaistības, šos noteikumus, kā arī citus BSA iekšējo kārtību reglamentējošos dokumentus

 

3.2. Ievērot BSA darbinieku norādījumus. Nepieciešamības gadījuma atbildīgie BSA  darbinieki var uz laiku ierobežot personu darbību BSA teritorijā, kā arī izraidīt no teritorijas

.

3.3. Nebojāt BSA īpašumu un materiāli tehnisko bāzi. Ekonomiski lietot energoresursus un komunālos pakalpojumus.

 

3.4. pastāvīgi nēsāt līdzi studentu apliecību, transporta līdzekļa vadītājiem - transporta līdzekļa reģistrācijas un vadītāja apliecību

 

3.5. Pēc BSA  apsardzes vai jebkura cita BSA darbinieka (kurš stādījies priekšā un uzrādījis savu darbinieka apliecību) pieprasījuma uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, paskaidrot atrašanās iemeslu BSA  teritorijā, kā arī uzrādīt klāt esošās mantas, ja to pieprasījis minētais darbinieks.

 

3.6. Ierasties uz mācībām noteiktajā laikā.

 

3.7. BSA teritorija, bez saskaņošanas ar saimniecības daļas vadītāju, aizliegts ienest (ievest) šaujamieročus, munīciju, sprāgstvielas, dunčus vai citus aukstos ieročus, ka arī ķīmiskas vielas, kas var būt bīstamas apkārtējiem.

 

3.8. Ievērot savstarpējo attiecību kultūru. Netrokšņot, ievērot tīrības normas.

 

3.9. Neievest dzīvniekus BSA teritorijā un telpās.

 

3.10. Smēķēt BSA telpās ir aizliegts.

 

3.11. BSA teritorijā nelietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, izņemot pasākumos, kuru plānā tas ir paredzēts un ko akceptējusi BSA vadība.

3.12. Informēt apsardzes darbinieku par novērotajiem saimnieciskas dabas bojājumiem, nelikumībām, šo noteikumu pārkāpumiem un citām nepilnībām BSA ēkās, autostāvvieta, studentu viesnīcā un citur teritorijā.

 

3.13. Iznesot no BSA ēkām vai teritorijas BSA piederošu inventāru, par kura nomu noslēgts attiecīgs rakstisks līgums, vai materiālos līdzekļus, reģistrēt šo darbību šim nolūkam speciāli paredzētā žurnālā, kas atrodas pie apsardzes darbinieka.

 

3.14. Nodarbību laikā mobilajam telefonam jābūt izslēgtam vai iestādītam klusinātajā režīma. Mācību auditorijā aizliegts runāt pa mobilo telefonu.

 

4. Brīdinājumu izteikšanas, protokolu sastādīšanas kārtība

4.1. Šo noteikumu 3. punktā minēto pienākumu neizpilde tiek uzskatīta par IKN pārkāpumu, par ko pārkāpējam tiek izteikts aizrādījums vai sastādīts protokols. Fiksēt IKN pārkāpumus ir tiesīgs jebkurš BSA darbinieks.

 

4.2. BSA darbiniekiem pārkāpumu un konfliktu gadījumos ir jāstādās priekša, jāpaskaidro pārkāpuma būtību, jābrīdina pārkāpējs par sankcijām, kas var būt vērstas pret viņu, un jāinformē pārkāpējs par tiesībām apstrīdēt lēmumu vai darbību, kas vērsta pret viņu.

 

4.3. Protokolā tiek noradīts pārkāpēja vārds, uzvārds, pārkāpuma vieta, laiks, raksturs, IKN punkts, kas pārkāpts, amatpersonas vārds, uzvārds, kas sastādījis protokolu.  Protokolu paraksta gan sastādītājs, gan pārkāpējs.

 

4.4. Ja persona, kurai sastādīts protokols, atsakās to parakstīt, tad protokola tiek izdarīta attiecīga atzīme un BSA  ir tiesīga lauzt jebkuru vienošanos ar vainīgo personu.

 

4.5. Ja persona, kurai sastādīts protokols, nepiekrīt protokolā fiksētajam pārkāpumam, tad protokolā tiek izdarīta attiecīga atzīme. Persona, kurai sastādīts protokols 3 (trīs) dienu laika, rakstiskā veidā var iesniegt BSA rektoram adresētu pretenziju. Ja pretenzija nav iesniegta, tad tiek uzskatīts, ka persona, kurai sastādīts protokols, atzīst savu vainu.

.

5. Atbildība

5.1 Par materiālajiem zaudējumiem, kas nodarīti BSA, BSA darbiniekiem, studentiem, nomniekiem un apmeklētājiem, vainīgā persona atbild pilnā apmērā. BSA rektoram ir tiesības patstāvīgi, ņemot vērā lietas apstākļus un personas vainas pakāpi, noteikt zaudējumu atlīdzību līdz pieckāršam apmēram, bet sīku zādzību gadījumā līdz desmitkāršam apmēram no zaudējumu vērtības. Zaudējumi jāatlīdzina 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad zaudējumu apmēri paziņoti vainīgajai personai.

 

5.3. Nopietna vai atkārtota pārkāpuma gadījumā BSA ir tiesīga lauzt līgumsaistības ar vainīgo personu.